• info@bayerman.ir
  • +( 98 ) 021-66918810

خط مشی

خط مشی سیستم مدیریت کیفیت شرکت مهندسی بازرگانی رستا فرآیند سپنتا (BayerMan)
شرکت مهندسی بازرگانی رستا فرآیند سپنتا (بایرمن) به عنوان یکی از شرکت های معتبر در حوزه سکوبندی آزمایشگاهی و ساخت تجهیزات ثابت آزمایشگاهی، با ایجاد تفکر فرآیندمحور در کلیه سطوح سازمان درجهت برآورده کردن الزامات قانونی و رعایت اصول فنی و کیفی و همچنین الگو قرار دادن مشتری مداری از طریق تأمین خواسته ها و جلب رضایت و اعتماد مشتریان, خود را متعهد به رعایت اصول ذیل می داند:
افزایش رضایت پرسنل از طریق آموزش های عمومی و تخصصی مستمر، ایجاد روحیه نوآوری و خلاقیت،فراهم کردن محیط کار مطلوب و مناسب، افزایش حقوق و مزایا در اثر افزایش راندمان فردی و گروهی و به کارگیری افراد متخصص و متعهد در سطوح مختلف سازمان

  • رعایت استانداردهای ملی و بین المللی و تلاش درجهت افزایش رضایت مشتریان
  • ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم برای رشد باثبات کمی و کیفی درون و برون سازمانی
  • گسترش استفاده ازفناوری اطلاعات و ارتباطات و استفاده بهینه ازتجهیزات موجود
  • بهبود مداوم سطح کمی و کیفی کار جهت دسترسی به بازار های جدید و بزرگتر
  • فراهم کردن شرایط همکاری و مشارکت با شرکت های صاحب نام درمنطقه و جهان

به منظور دستیابی به اصول ذکر شده، این شرکت سیستم مدیریت کیفیت را منطبق باالگوی استاندارد ISO9001:2015 در کلیه سطوح به اجرا درآورده و به طور مداوم خود را نسبت به بهبود مداوم و اثر بخشی سیستم متعهد می داند. همچنین سازمان در ابتدای هر سال نسبت به تعیین و تبیین اهداف کیفی در راستای این خط مشی اقدام نموده و با بازنگری از طریق پایش و اندازه گیری و تحلیل، میزان تحقق اهداف کیفی رابررسی می کند. اینجانب با اعتقاد کامل و عزمی استوار از این سیستم پشتیبانی نموده و از همه همکاران عزیز انتظار دارم ضمن درک درست آن ، درجهت برآوردن خواسته های استاندارد و شکل گیری سیستم مدیریت کیفیت تلاش نمایند. جهت پیشبرد این سیستم و به منظور حصول اطمینان از کارایی و اثربخشی آن به نماینده مدیریت در امور کیفیت اختیارات لازم تفویض شده است.
مدیر عامل